Đề án tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem 273

Phần 1: THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG

Phần 2: THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

Phần 3: THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Phụ lục 1: MẪU PHIẾU ĐKDT MÔN NĂNG KHIẾU TDTT

Phụ lục 2: TRANG THIẾT BỊ THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

Phụ lục 3: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Phụ lục 4: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

Tải bản đầy đủ tại đây: 2017-TS.docx hoặc 2017-TS.pdf