VĂN BẢN QUY ĐỊNH

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHÓA VIII
CÁC BIỂU MẪU
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
VĂN BẢN ĐẠI HỘI

TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG