Bạn đang ở trang 1 / 9
 
01. Bảo vệ thực vật - (Mã ngành: 52620112)
02. Bệnh học thủy sản - (Mã ngành: 52620302)
03. Chính trị học - (Mã ngành: 52310201)
04. Công nghệ chế biến thủy sản - (Mã ngành: 52540105)
05. Công nghệ kỹ thuật hóa học chất lượng cao - (Mã ngành: 52510401C)
06. Công nghệ kỹ thuật hóa học - (Mã ngành: 52510401)
07. Công nghệ rau hoa quả, cảnh quan - Khoa NN và SHUD - (Mã ngành: 52620113)
08. Công nghệ sinh học tiên tiến - Viện NC và PT CNSH - (Mã ngành: 52420201T)
09. Công nghệ sinh học - Viện NC và PT CNSH - (Mã ngành: 52420201)
10. Công nghệ thông tin chất lượng cao - Khoa CNTT và TT - (Mã ngành: 52480201C)