Lấy ý kiến Đánh giá hoạt động Hỗ trợ sinh viên của trường Đại học Cần Thơ năm 2018

Tin tức tổng hợp

Nhằm giúp nhà trường tiếp nhận và giải quyết những phản ánh của sinh viên liên quan đến việc dạy và học, về công tác sinh viên, Xây dựng trường lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ luật, ý thức tự quản, phong trào sinh viên... Trên cơ sở đó, giúp Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường có hướng chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới. Những ý kiến phản ánh của sinh viên phải mang tính đại diện, xây dựng, vì sự phát triển và tiến bộ của nhà trường.

Tham mưu lãnh đạo cấp trường và lãnh đạo các khoa, phòng ban kịp thời, thường xuyên tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh của sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trong học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Các nội dung lấy ý kiến Sinh viên:
- Những thông tin chung về nhà trường
- Những vấn đề về công tác sinh viên (chế độ, chính sách, học vụ, KTX)
- Vấn đề dạy và học; cải tiến phương pháp dạy và học; phương tiện, điều kiện phục vụ học tập của sinh viên, các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
- Xây dựng trường lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ luật, ý thức tự quản, phong trào sinh viên.
- Các ý kiến đề xuất, kiến nghị và các vấn đề khác có liên quan đến công tác chung của thầy và trò trường Đại học Cần Thơ.

Lấy ý kiến trực tuyến tại đây đến hết ngày 15/3/2018.