Thông báo xét chọn học bổng “Đồng hành Đài Loan" đợt 1 Năm 2016

Học bổng

Theo thông tin nhận được của Quỹ Đồng hành Đài Loan ngày 14/3/2016 về việc xét chọn Học bổng “Đồng hành Đài Loan” đợt 1 năm 2016; Phòng Công tác sinh viên thông tin đến các bạn sinh viên nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét cấp học bổng:

– Sinh viên đang theo học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại Trường, tương ứng với sinh viên các Khóa 41 và Khóa 40 thuộc các nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ;

– Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và nhu cầu cần hỗ trợ chi phí học tập;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2015 – 2016.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

Nhà tài trợ xem xét và cấp từ 8 đến 10 suất học bổng; Mỗi suất học bổng có giá trị là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

3. Điều kiện dự tuyển và Hồ sơ xét cấp học bổng: theo thông báo chung của Quỹ được kèm theo. Tài liệu xem tại đây

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tuyến theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ đến hết ngày 29/4/2016.

Lưu ý: đây là hình thức dự tuyển học bổng trực tuyến, sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng sau khi nộp hoàn tất các loại giấy tờ theo yêu cầu, đồng thời phải nộp lại 01 bản cho Phòng Công tác sinh viên để thuận tiện cho việc theo dõi và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Phòng sẽ tham mưu cho Ban Giám hiệu từ chối cấp học bổng nếu sinh viên không thực hiện đúng việc nộp hồ sơ nếu được Ban điều hành Quỹ xét chọn.

Mọi thắc mắc các bạn có thể xem tại đây