Thông báo về việc xét cấp học bổng Vallet năm 2016

Học bổng
Theo thông tin nhận được của Ban Điều hành học bổng Vallet – Khu vực phía Nam về Chương trình học bổng Vallet năm 2016 dành cho sinh viên Đại học, Học viên Sau đại học và Nghiên cứu sinh; Phòng Công tác sinh viên thông tin đến các bạn sinh viên nội dung cụ thể như sau:
1. Giá trị suất học bổng:
+ 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)
2. Đối tượng xét cấp học bổng và hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng:
theo Thông báo chung của Ban Điều hành học bổng xem
tại đây
*Riêng đối với sinh viên đại học: Ưu tiên xét cấp học bổng thuộc một trong các ngành tại các đơn vị như sau:
+ Khoa khoa học tự nhiên;
+ Khoa Sư phạm (Ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh);
+ Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng;
+ Khoa Công nghệ;
+ Khoa Công nghệ Thông tin – Truyền thông;
+ Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên;
+ Khoa Thủy sản;
3. Qui trình xét cấp học bổng:
Tất cả sinh viên đại học, học viên Sau đại học và Nghiên cứu sinh có nhu cầu đăng ký xét học bổng Vallet năm 2016 cần thực hiện như sau:
 1. Chọn trang web http://rvn-vallet.org/
2. Chọn mục : “Khối Đại học” hoặc “Khối Sau Đại học”
3. Chọn mục: “Đăng ký” và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.
4. Thời gian thực hiện và địa điểm nộp hồ sơ
4.1 Từ ngày 29/4/2016 đến 29/5/2016: Tiến hành đăng ký trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3.
4.2 Từ ngày 09/6/2016 đến 24/6/2016: Sau khi đã có kết quả sơ tuyển của Ban Điều hành, tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên.
Lưu ý: tất cả các loại giấy tờ trên sinh viên phải để vào trong phong bì, ngoài phong bì ghi rõ ” HỘC BỔNG VALLET 2016″
Mọi thông tin xem tại đây