Công ty Cổ phần thủy sản Cổ Chiên thuộc Nhóm Nam Hải - Thanh Thế - Cổ Chiên là những Công ty chế biến tôm xuất khẩu có uy tín ở Khu Công nghiệp Trà Nóc - Bình Thủy. Để mở rộng sản xuất, chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí như sau:

More Articles ...

Page 2 of 5