Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Chính trị - Tư tưởng

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nguồn: Ban Tuyên giáo TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh