Thông báo xử lý những ngoại lệ, khó khăn về cuộc thi Ánh sáng soi đường

Chính trị - Tư tưởng

Chào các bạn sinh viên,

Để giải quyết những khó khăn về cuộc thi ánh sáng soi đường, các bạn có thể thực hiện theo các gợi ý sau:
1. Nếu đã đăng ký rồi mà sử dụng không được, thì nên đăng ký mới bỏ ký tự ‘b’ đầu ở mã sinh viên ra. Sau đó email cho đ/c Trần Minh Tân (tmtan@ctu.edu.vn) để được ghi nhận lại.
2. Những sinh viên đăng ký sai tên trường (VD: thay vì ĐHCT thì lại đăng ký qua CĐ Cần Thơ chẳng hạn,…)–> Sinh viên đăng ký thi lại đúng mã trường ĐHCT.
3. Những sinh viên nào có thi (tài khoản hợp lệ) mà không có tên trong danh sách kết quả thì gởi email cho đ/c Trần Minh Tân (tmtan@ctu.edu.vn) để được ghi nhận lại (nhớ gởi hình kết quả)

BAN TỔ CHỨC

 

Chào các bạn sinh viên,

Để giải quyết những khó khăn về cuộc thi ánh sáng soi đường, các bạn có thể thực hiện theo các gợi ý sau:
1. Nếu đã đăng ký rồi mà sử dụng không được, thì nên đăng ký mới bỏ ký tự ‘b’ đầu ở mã sinh viên ra. Sau đó email cho đ/c Trần Minh Tân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được ghi nhận lại.
2. Những sinh viên đăng ký sai tên trường (VD: thay vì ĐHCT thì lại đăng ký qua CĐ Cần Thơ chẳng hạn,…)–> Sinh viên đăng ký thi lại đúng mã trường ĐHCT.
3. Những sinh viên nào có thi (tài khoản hợp lệ) mà không có tên trong danh sách kết quả thì gởi email cho đ/c Trần Minh Tân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được ghi nhận lại (nhớ gởi hình kết quả)

BAN TỔ CHỨC