Các giải thưởng cho sinh viên tham dự hội thi Olympic các môn khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2015

Chính trị - Tư tưởng

Căn cứ vào Kế hoạch và Thể lệ tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh  trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2015, Website Đoàn trường thông tin đến cán bạn đoàn viên, sinh viên về các giải thưởng cho sinh viên:

 1. Giải thưởng cấp toàn quốc

Sinh viên xem tại website của BTC cấp Trung ương: http://anhsangsoiduong.cpvm.vn/

Lưu ý về  việc lựa chọn 100 thí sinh thi vòng chung kết toàn quốc xếp hạng trực tuyến:Đây là 100 thí sinh có tổng số điểm cao nhất qua 7 vòng thi trực tuyến. Hàng tuần, mỗi thí sinh có tối đa 03 lần thi; điểm cao nhất trong 03 lần thi đó được xác định là điểm cuối cùng của tuần. Do đó, để có cơ hội lọt vào danh sách 100 thí sinh có số điểm cao nhất qua 7 tuần thi, các thí sinh đều phải dự thi trong các tuần liên tục. Tuần nào không tham gia thi, điểm của thí sinh được tính trong tuần đó là 0 điểm.

 1. Giải thưởng cấp trường

Sinh viên đăng ký và dự thi phần cá nhân tại website http://anhsangsoiduong.cpvm.vn và dự thi theo Thể lệ Hội thi Olympic toàn quốc, kết quả tính để xét khen thưởng là điểm và kết quả xếp hạng của riêng sinh viên trường Đại học Cần Thơ sau khi kết thúc Hội thi.

Kết quả dự thi của sinh viên gồm điểm số, thời gian thực hiện bài thi, số lần tham gia dự thi sẽ được hệ thống lưu lại và Ban tổ chức cấp trường sẽ căn cứ vào thông tin lưu từ hệ thống để chọn ra danh sách khen thưởng theo quy định.

Tiêu chí để xếp hạng khen thưởng theo thứ tự ưu tiên là:

       + Điểm thi Vòng Chung kết (nếu có)

       + Điểm cao nhất trong tất cả các lần dự thi Vòng 1 và Vòng 2.

       + Thời gian thực hiện bài thi của lần có điểm thi cao nhất.

Yêu cầu xếp hạng và khen thưởng:

- 100 sinh viên có vị trí xếp hạng cao nhất được xét cộng điểm thưởng học tập vào các học phần Khoa học chính trị.

- Sinh viên có điểm thi Phần thi cá nhân ở Vòng 1 và Vòng 2 đạt 350/700 điểm trở lên được cộng điểm thưởng rèn luyện.

- Ban tổ chức xét chọn 08 sinh viên có thành tích tốt nhất để trao giải thưởng, gồm 01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 01 Giải ba và 05 Giải khuyến khích.

- Sinh viên đạt giải hàng tuần của Hội thi toàn quốc được thưởng giải tương đương với Giải nhất cá nhân cấp trường.

- Sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích chung cuộc được cộng điểm thưởng học tập hoặc được miễn thi học phần theo quy định.

Căn cứ thành tích chung cuộc, Trường sẽ trao giấy khen và phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật cho các sinh viên và các đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba và  Khuyến khích.

Các sinh viên tham gia đạt kết quả cao, thành viên các đội thi cấp trường, thành viên đội thi Bảng Đội tuyển của Hội thi Olympic toàn quốc được xét cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện và điểm học tập ở các học phần Khoa học chính trị.

Đoàn trường cấp giấy chứng nhận cho 100 sinh viên có thành tích cao nhất ở Phần thi cá nhân và tất cả các cá nhân tham gia phần thi tập thể nhưng không đạt giải.

2.1. Cơ cấu giải thưởng bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị tương đương

2.1.1 Đối với phần thi cá nhân cấp trường:

 • 01 Giải nhất:                                     600.000 đ
 • 01 Giải nhì:                                       400.000 đ
 • 01 Giải ba:                                        300.000 đ
 • 05 Giải khuyến khích, mỗi giải:        150.000 đ

2.1.2 Đối với phần thi tập thể cấp trường:

 • 01 Giải nhất:                      1.000.000  đ
 • 01 Giải nhì:                           800.000  đ
 • 01 Giải ba:                            600.000  đ
 • 01 Giải khuyến khích:            300.000 đ

2.1.3 Giải thưởng đối với các đơn vị vận động sinh viên tham gia hiệu quả:

 • 01 Giải cho đơn vị có số sinh viên tham gia nhiều nhất:   1.000.000 đ
 • 01 Giải cho đơn vị có số sinh viên tham gia nhiều thứ 2:     800.000 đ
 • 01 Giải cho đơn vị có tỉ lệ sinh viên tham gia cao nhất (tính trên số lượng sinh viên chính quy):   1.000.000 đ
 • 01 Giải cho đơn vị có tỉ lệ sinh viên tham gia cao thứ 2 (tính trên số lượng sinh viên chính quy):    800.000 đ

2.1.4 Giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cấp toàn quốc

     Đối với các tập thể, cá nhân đạt giải cấp toàn quốc, ngoài các phần thưởng của Ban tổ chức cấp Trung ương, Trường thưởng thêm như sau:

 • Giải nhất chung kết toàn quốc:                 5 triệu đồng
 • Giải nhì chung kết toàn quốc:                   3 triệu đồng
 • Giải ba chung kết toàn quốc:                    2 triệu đồng
 • Giải khuyến khích chung kết toàn quốc:  1 triệu đồng
 • Giải nhất tuần toàn quốc:                         600.000 đồng

 2.2. Cộng điểm rèn luyện:

Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau đây sẽ được cộng điểm rèn luyện vào mục 1c Bảng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của học kỳ II năm học 2014 – 2015:

- 5% Sinh viên đạt điểm cao nhất Phần thi cá nhân và các thành viên tham gia các đội thi Phần thi tập thể do các khoa đề cử được cộng 5 điểm.

- Sinh viên có điểm thi Phần thi cá nhân ở Vòng 1 và Vòng 2 đạt 350/700 điểm trở lên được cộng 4 điểm.

2.3. Cộng điểm học tập:

Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau được phép lựa chọn một trong các học phần sau thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương về Khoa học chính trị đã và đang học để đăng ký cộng điểm vào kết quả học tập của học phần đó (theo thang điểm 4):

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (ML009)

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (ML010)

- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ML011)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML006)

Trường hợp sinh viên chưa học các học phần Khoa học chính trị nêu trên sẽ được cộng điểm tương ứng vào học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (ML009).

Mức điểm cộng cụ thể như sau:

* Đối với Phần thi cá nhân:

- 100 Sinh viên đạt điểm cao nhất Phần thi cá nhân được cộng 0,5 điểm.

- Sinh viên đạt giải Khuyến khích được cộng 1,0 điểm

- Sinh viên đạt giải Ba được cộng 1,5 điểm

- Sinh viên đạt giải Nhì được cộng 2,0 điểm

- Sinh viên đạt giải Nhất được cộng 2,5 điểm.

- Sinh viên đạt các Giải thưởng tuần và vòng chung kết của Hội thi toàn quốc được chọn 1 trong 2 phương án:

+ Cộng 2,5 điểm vào một trong các học phần nêu trên.

+ Đăng ký miễn thi 1 học phần trong danh sách trên và nhận điểm, cụ thể: điểm A đối với sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba chung cuộc; điểm B+ đối với sinh viên đạt giải khuyến khích chung cuộc.

* Đối với Phần thi tập thể (cấp trường):

- Các thành viên trong tất cả các đội thi được cộng 0,5 điểm

- Các thành viên đội đạt giải khuyến khích được cộng 1,0 điểm.

- Các thành viên trong đội đạt giải ba được cộng 1,5 điểm.

- Các thành viên trong đội đạt giải nhì được cộng 2,0 điểm.

- Các thành viên trong đội đạt giải nhất được cộng 2,5 điểm.

* Đối với sinh viên dự thi Bảng Đội tuyển Hội thi Olympic toàn quốc: được chọn 1 trong 2 phương án

Phương án 1: Cộng điểm thưởng

- Sinh viên được cử dự thi được cộng 1,0 điểm.

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp cụm được cộng 1,5 điểm.

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Khu vực được cộng 2,0 điểm.

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba chung cuộc được cộng 2.5 điểm.

Phương án 2: Miễn thi học phần

- Mỗi thành viên đội thi đăng ký miễn thi 1 học phần trong danh sách trên và nhận điểm, cụ thể:

+ Điểm B đối với các thành viên đội thi.

+ Điểm B+ nếu đạt giải khuyến khích chung cuộc.

+ Điểm A nếu đạt giải Nhất, Nhì, Ba chung cuộc.

Lưu ý:

+ Sinh viên đạt nhiều điều kiện cộng điểm thưởng ở Phần thi cá nhân và Phần thi tập thể chỉ chọn một mức điểm cao nhất để cộng vào điểm rèn luyện và điểm học tập.

+ Học phần thí sinh đăng ký cộng điểm phải có kết quả có thể sử dụng để tính vào điểm trung bình chung tích lũy được (kết quả của học phần không phải là điểm M, F, I, W).

+ Nhà trường khuyến khích các em sinh viên tham dự cuộc thi bằng các hình thức khen thưởng như đã nêu trên. Không có qui định trừ điểm rèn luyện với các em không tham dự cuộc thi.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, cá nhân hoặc các đội nào vi phạm quy định về thể lệ cuộc thi sẽ bị loại khỏi vòng thi. Các trường hợp phát hiện sinh viên nhờ người khác thi hộ sẽ bị hủy kết quả thi và xử lý theo quy định của trường.

Hiện tại, tất cả các máy tính công trong trường có thể phục vụ cho sinh viên dự thi. Nếu sinh viên nào chưa rõ về cách thi có thể đến các điểm sau để được các bạn thanh niên tình nguyện hỗ trợ:

 1. Văn phòng Đoàn trường
 2. Văn phòng Đoàn Khoa Công nghệ thông tin (Lầu 1 – Khoa CNTT&TT, Khu II) 
 3. Phòng máy tính Trung tâm TT&QTM  (Tầng 4, cạnh Phòng 401/D1, nhà Điều hành, block gần cổng B)

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG