Thông tin kết quả vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2017

Hoạt động Đoàn

Căn cứ công văn phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2017 của Đoàn Thanh niên trường Đại học Cần Thơ. Sau khi phát động phong trào quyên góp đến toàn thể Đoàn viên, Thanh niên, Hội viên. Đến nay, Đoàn Thanh niên trường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đóng góp ủng hộ từ các đơn vị trong trường. Ban Thường vụ Đoàn trường xin thông tin kết quả vận động quyên góp như sau:

TT

Đơn vị

Số tiền

1

Đoàn Khoa Công nghệ

2,540,000

2

Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1,457,000

3

Đoàn khoa Dự bị Dân tộc

1,315,000

4

Đoàn Khoa Khoa học Chính trị

4,732,000

5

Đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên

2,950,500

6

Đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

6,262,500

7

Đoàn Khoa Kinh tế

9,759,000

8

Đoàn Khoa Luật

3,160,000

9

Đoàn Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

1,366,000

10

Đoàn Khoa Sư phạm

8,436,000

11

Đoàn Khối phòng ban

2,680,000

12

Đoàn Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

4,304,000

13

Đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

1,542,000

14

Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên

210,000

15

TT Liên kết đào tạo

1,438,000

16

Chi hội sinh viên Kiên Giang - Hòa An

240,000

Tổng cộng:

52,392,000