AUN-KU Hội thảo mùa đông về phát triển an ninh con người và khoa học năng lượng 2018

Học tập - Nghiên cứu Khoa học

“AUN-KU Hội thảo mùa đông về phát triển an ninh con người và khoa học năng lượng” diễn ra trong 2 tuần (14/01 - 26/01/2019), được đồng tổ chức bởi trường Cao học về khoa học năng lượng (GSES) của Đại học Kyoto và mạng lưới các trường đại học ở Đông Nam Á - chương trình sinh viên di động đại học Kyoto về hướng phát triển an ninh con người.

Hội thảo được thiết kế cho sinh viên đại học để nghiên cứu khái niệm về phát triển an ninh con người (HSD) và khoa học năng lượng. Chủ đề chính của hội thảo này là năng lượng phát triển, đó là một vấn đề quan trọng trong phát triển an ninh con người. Hội thảo sẽ cung cấp các bài giảng, các cuộc thảo luận lớp cũng như tổ chức các chuyến đi thực tế và các sự kiện văn hóa.

Thời gian đăng kí đến hết ngày: 15/09/2018

Xem đầy đủ hơn các thông tin tại: http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/en/winter-seminar/