Đề xuất, ý tưởng sáng kiến trong đoàn viên, thanh niên năm 2019

Học tập - Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Ban thường vụ Đoàn thông tin về việc đề xuất các ý tưởng/sáng kiến cụ thể như sau:

1. Các đoàn viên/thanh niên có thể thực hiện đề xuất qua form tại đây

2. Lưu ý: Các ý tưởng có thể là những ý tưởng đã đạt giải hoặc chưa đạt giải; đối với sáng kiến không nhất thiết là sáng kiến đã được công nhận. Những công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, luận văn, đề án trong năm... đều được ghi nhận. Mỗi cá nhân có thể có nhiều ý tưởng, sáng kiến.

3. Hạn chót thực hiện: 10g00, ngày 04/10/2019.