Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ V - năm 2020

Học tập - Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 15/KHLT-TWHSV-HVTC ngày 07/10/2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính về tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V - năm 2020; Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông tin cụ thể như sau:

1. Tên hội thi: Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ V – năm 2020.

2. Thời gian: từ tháng 10/2019 đến 20/3/2020.

3. Đối tượng dự thi: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên của các trường trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia). Mỗi đề tài nên có 02 người hướng dẫn gồm 01 giáo viên chuyên ngành; 01 giáo viên bộ môn Toán hoặc Kinh tế lượng và khuyến khích có thành viên tham gia hướng dẫn đến từ các doanh nghiệp, các đề tài được đặt hàng từ các doanh nghiệp.

4. Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học.

5. Hình thức đề tài dự thi: Đề tài dự thi của mỗi nhóm gồm 3 văn bản (chi tiết trong Thể lệ)

6. Thể lệ: xem chi tiết tại đây.