[Đoàn khoa Kinh tế] - Tổng kết Hội nghị liên ngành nhiệm kỳ 2018-2019

Tổ chức - Xây dựng Đoàn

Nhằm tổng kết, đánh giá những mặt tích cực đã làm được và những hạn chế thiếu sót cần khắc phục suốt hành trình một năm mà các Liên ngành đã trải qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động tiến bộ hơn cho nhiệm kỳ mới, ngày 17-18/11/2018 6 Liên ngành trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị liên ngành nhiệm kỳ 2018-2019.

Trong các buổi hội nghị, các liên ngành cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2018.

Hội nghị liên ngành đã bầu ra được các Ban điều phối mới có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để có thể triển khai tổ chức các hoạt động, gắn kết các thành viên trong liên ngành lại với nhau hơn, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đoàn cấp trên giao phó.


Hội nghị Liên ngành Kế toán - Kiểm toán


Hội nghị Liên ngành Marketing - Du lịch


Hội nghị Liên ngành QTKD - KDTM


Hội nghị Liên ngành Tài chính ngân hàng


Hội nghị Liên ngành KTNN - TNTN


Hội nghị Liên ngành KT - KDQT

Hi vọng rằng các liên ngành sẽ gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới, cùng nhau đưa Đoàn khoa Kinh tế phát triển vững mạnh.

Ban Thông tin và Truyền thông Đoàn khoa Kinh tế