Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2018-2019; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường cấp giấy chứng nhận đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường cho 411 cá nhân sau: (Ctrl + F => Gõ mã số sinh viên để tìm kiếm).

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TWHSV ngày 11/4/2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018-2023; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2019-2020, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2018-2019 như sau:

Căn cứ Quyết định số 18-QĐ/TWHSV của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2019 – 2023 ngày 11 tháng 4 năm 2019. 

More Articles ...