Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2018-2019, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành hướng dẫn số 92/HSV về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2018-2020, Ban thư ký Hội sinh viên trường tổ chức cuộc thi Viết “Sinh viên Đại học Cần Thơ với Phong trào Sinh viên 5 tốt” 2018 cụ thể như sau:

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2018-2020, Ban thư ký Hội sinh viên trường tổ chức cuộc thi Ảnh “Sinh viên 5 tốt – Những khoảnh khắc đẹp” 2018 cụ thể như sau:

Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018 và năm học 2017-2018, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2017-2018, cụ thể như sau: (xem văn bản đã ban hành tại đây)

More Articles ...