Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc rà soát các tiêu chuẩn của phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2018-2019 trước đợt xét vào tháng 9, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tạo đường link hỗ trợ kiểm tra trước một bước các thành tích hoạt động của bạn để xem thành tích hiện tại đã đủ và đúng yêu cầu chưa. Từ đó định hướng hỗ trợ bạn tiếp tục phấn đấu cho đạt các tiêu chuẩn còn thiếu.

Căn cứ quyết định số 53/QĐ-HSV ngày 29 tháng 12 năm 2018 của BCH Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2018-2019; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2018-2019, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2018-2019, cụ thể như sau: (xem văn bản đã ban hành tại đây)

More Articles ...