Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017-2018; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường cấp giấy chứng nhận đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường cho 418 cá nhân sau: (Ctrl + F => Gõ mã số sinh viên để tìm kiếm)

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2018-2019, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành hướng dẫn số 92/HSV về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

Sau thời gian kết thúc đăng ký xét đợt 1, BTK Hội sinh viên trường nhận được thông tin phản hồi từ các bạn sinh viên vì một số lý do nên chưa tổng hợp kịp hết hồ sơ minh chứng để đăng ký ở đợt 1. Nay, BTK Hội sinh viên trường tiếp tục mở link cho các bạn nào chưa đăng ký ở đợt 1 có thể đăng ký ở đợt 2 này.

Thời gian: đến hết ngày 15/10/2018

Lưu ý đối với những bạn đã đăng ký online ở đợt 1:
-  Không đăng ký lại ở đợt 2
- Hội sinh viên sẽ thông báo kết quả qua mail cho từng cá nhân
- Những bạn thiếu hồ sơ minh chứng sẽ nộp bổ sung theo hướng dẫn ở trong mail

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2018-2020, Ban thư ký Hội sinh viên trường tổ chức cuộc thi Viết “Sinh viên Đại học Cần Thơ với Phong trào Sinh viên 5 tốt” 2018 cụ thể như sau:

More Articles ...