Nhằm kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2016), Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 11 ngày 15/10/2015 về việc sát hạch Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm học 2014 – 2015; Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ thông báo đến Hội Sinh viên các trường thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung có liên quan đến sát hạch Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn và tiêu chuẩn danh hiệu sinh viên 5 tốt các cấp, thực hiện kế hoạch bình xét danh hiệu năm học 2014-2015, Ban thư ký Hội sinh viên trường thông báo và mời các bạn sinh viên đạt tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt nộp hồ sơ để xét tuyên dương danh hiệu các cấp.

Trong năm học 2013-2014, Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã công nhận 299 bạn sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Và có 18 bạn được Hội sinh viên thành phố công nhận đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.