Căn cứ Quyết định số 18-QĐ/TWHSV của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2019 – 2023 ngày 11 tháng 4 năm 2019. 

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc rà soát các tiêu chuẩn của phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2018-2019 trước đợt xét vào tháng 9, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tạo đường link hỗ trợ kiểm tra trước một bước các thành tích hoạt động của bạn để xem thành tích hiện tại đã đủ và đúng yêu cầu chưa. Từ đó định hướng hỗ trợ bạn tiếp tục phấn đấu cho đạt các tiêu chuẩn còn thiếu.

More Articles ...