Thông báo gia hạn thu hồ sơ sinh viên 5 tốt cấp trường

Sinh viên 5 tốt

Xuất phát từ việc còn khá nhiều Hội viên, sinh viên có mong muốn được nộp hồ sơ, cũng như bổ sung thêm những nội dung còn thiếu nhưng do đã hết hạn. Nay Văn phòng Hội Sinh viên trường gửi thư này để thông báo về việc gian hạn việc thu hồ sơ "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Đối với các đơn vị Chi hội sinh viên
?Thời hạn cuối để nhận hồ sơ từ Hội viên, sinh viên: 20/10/2017

2. Đối với Đoàn Khoa, Viện, Bộ môn
?Thời hạn cuối Văn phòng Hội Sinh viên trường: 23/10/2017

3. Đối với các đơn vị Liên chi hội sinh viên
?Thời hạn cuối để gửi hồ sơ về Văn phòng Hội Sinh viên trường: 27/10/2017

Thông tin chi tiết về hồ sơ: Xem