Tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2018-2019

Sinh viên 5 tốt

Căn cứ quyết định số 53/QĐ-HSV ngày 29 tháng 12 năm 2018 của BCH Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2018-2019; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2018-2019, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2018-2019, cụ thể như sau: (xem văn bản đã ban hành tại đây)

1. Đạo đức tốt
- Điểm rèn luyện trung bình năm học đạt từ 80 điểm trở lên.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Tham gia cuộc thi tìm hiểu về các môn khoa học chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp Khoa, Liên chi hội sinh viên trở lên tổ chức.
+ Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam từ cấp Khoa, Liên chi hội sinh viên trở lên tổ chức.
+ Tham gia các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc: tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng; thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng; “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”; hội thi hát ca khúc truyền thống; hoạt động hướng về biên giới, hải đảo,…
+ Tham gia hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên: tham gia Đội Cờ đỏ, An ninh xung kích; tham gia hoạt động tuyên truyền về pháp luật, kiến thức phòng tránh các tệ nạn xã hội;…

2. Học tập tốt
- Điểm trung bình cộng của Học kỳ 1 và 2 trong năm học đạt từ 2,5 trở lên và không bị nợ học phần trong năm học.
- Lưu ý:
+ Không xét điểm học tập Học kỳ 3.
+ Sinh viên học lại học phần nợ ở các học kỳ trước trong học kỳ 3 của năm học xét trao danh hiệu, nếu đạt điểm D trở lên sẽ được xét không nợ môn.
- Ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.
+ Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên tổ chức.
+ Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học.
+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
+ Tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo.

3. Thể lực tốt: Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:
(1) Trong năm học phải học ít nhất 01 học phần Giáo dục thể chất (học phần có rèn luyện thể lực) và đạt điểm B trở lên.
(2) Tham gia ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.
* Đối với những sinh viên khuyết tật: tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tình nguyện tốt: Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:
(1) Được khen thưởng trong hoạt động tình nguyện.
(2) Tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện.
(3) Tham gia ít nhất 02 lần Hiến máu tình nguyện.

5. Hội nhập tốt: Đạt 02 trong 03 tiêu chuẩn sau:
(1) Về ngoại ngữ: đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau:
(1.1) Được cấp giấy khen tham gia cuộc thi ngoại ngữ cấp trường trở lên.
(1.2) Đạt chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy đổi bên dưới

Đối tượng Chứng chỉ CEFR IELTS TOEIC TOEFL

Sinh viên
năm 1, 2

A A1 2.0 250

60 CBT
19 iBT

Sinh viên
năm 3 trở lên
B A2 3.0 350

96 CBT
40 iBT

* Lưu ý:
- Các chứng chỉ phải được cấp trong thời gian năm học (từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019).
- Các chứng chỉ được cấp trước thời gian nêu trên, yêu cầu phải đạt thêm 01 trong những tiêu chí sau:
     + Trong năm học phải học ít nhất 01 học phần hoặc khóa học về ngoại ngữ.
     + Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi ngoại ngữ cấp khoa, trường trở lên.

* Đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh: có chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương chứng chỉ A trở lên.

(2) Tin học: đạt 01 trong 04 tiêu chuẩn sau:
(2.1) Đạt chứng chỉ tin học cơ bản trở lên;
(2.2) Điểm trung bình của 2 học phần tin học căn bản từ điểm B trở lên;
(2.3) Được cấp giấy khen hoặc giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tin học cấp khoa, trường trở lên.
(2.4) Trong năm học có học ít nhất 01 học phần hoặc khóa học về tin học, công nghệ thông tin và điểm trung bình học phần đạt từ B hoặc khóa học đạt từ 7.0 điểm (loại khá) trở lên. (Lưu ý: không xét điều kiện này đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học)

(3) Tham gia các hoạt động, phong trào nâng cao kỹ năng Hội nhập: đạt 02 trong 06 tiêu chuẩn sau:
(3.1) Được chứng nhận tham gia 01 hoạt động Hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.
(3.2) Được chứng nhận tham gia 01 hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế, trao đổi sinh viên do cấp khoa, liên chi hội trở lên tổ chức hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn tại nước ngoài.
(3.3) Được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp Khoa trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên hoặc công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học.
(3.4) Trực tiếp tổ chức hoặc được chứng nhận tham gia ít nhất 01 lớp tập huấn hoặc khóa học bồi dưỡng kỹ năng do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.
(3.5) Đạt điểm B trở lên đối với các Học phần về Kỹ năng do Trường tổ chức giảng dạy (như Kỹ năng mềm, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp,…)
(3.6) Đạt từ giải khuyến khích trở lên các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

-----------------------------

* Lưu ý:
- Tất cả các thành tích đề nghị danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường được tính trong khoảng thời gian của năm học được xét trao danh hiệu.
- Trường hợp có thêm các tiêu chuẩn ngoài nội dung trên, Thường trực Hội Sinh viên trường sẽ xem xét../.