Nhiêu "Tốt" rồi nhỉ?

Sinh viên 5 tốt

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc rà soát các tiêu chuẩn của phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2018-2019 trước đợt xét vào tháng 9, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tạo đường link hỗ trợ kiểm tra trước một bước các thành tích hoạt động của bạn để xem thành tích hiện tại đã đủ và đúng yêu cầu chưa. Từ đó định hướng hỗ trợ bạn tiếp tục phấn đấu cho đạt các tiêu chuẩn còn thiếu.

LINK KIỂM TRA

Ngoài ra, khi có vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua fanpage https://www.facebook.com/SV5TOTCTU/  

Lưu ý: đường link này chỉ hỗ trợ các bạn kiểm tra minh chứng, không phải đường link đăng ký xét "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2018-2019. Đợt xét chính thức sẽ khoảng tháng 9/2019.