Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015-2016

Sinh viên 5 tốt

 

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018 và năm học 2016-2017, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

Là sinh viên đang học các ngành Đại học, liên thông tại trường Đại học Cần Thơ. Sinh viên chưa là Hội viên Hội sinh viên Việt Nam có thể nộp hồ sơ xét chọn đến Ban chấp hành Chi hội sinh viên của huyện nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nộp về Ban chấp hành Đoàn Khoa, Viện, Bộ môn của mình.

 

II. CÁC MỐC THỜI GIAN

- Hạn chót nộp hồ sơ về các Chi hội hoặc Văn phòng Đoàn khoa, viện, bộ môn: trước ngày 04/11/2016.

- Tuyên dương sinh viên 5 tốt: dự kiến ngày 09/01/2017.

 

III. TIÊU CHUẨN “SINH VIÊN 5 TỐT”

1. Đạo đức tốt

1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Có lối sống văn hóa, văn

- Điểm rèn luyện trung bình năm học đạt từ 80 điểm trở lên.

1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.

2. Học tập tốt

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.

- Chuyên cần trong học tập.

- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 2,5 trở lên và không bị nợ môn trong năm học.

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.

- Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.

- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội.

- Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.

- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

3. Thể lực tốt

3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Đạt điểm B trở lên ít nhất 2 học phần Giáo dục thể chất. Và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

(2) Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm học do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu

- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tình nguyện tốt

4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

(1) Được khen thưởng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.

(2) Tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện trong năm học.

(3) Tham gia ít nhất 02 lần Hiến máu tình nguyện trong năm học.

4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.

- Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học.

- Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do các cấp chính quyền, các tổ chức trao tặng.

5. Hội nhập tốt

5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Về ngoại ngữ và tin học

+ Ngoại ngữ: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy đổi bên dưới

Đối tượng

Chứng chỉ

CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL

Sinh viên
năm 1, 2

A

A2

3.5

300

420 BPT
120 CBT
40 iBT

Sinh viên
năm 3 trở lên

B

B1

4.5

450

500 BPT
173 CBT
61 iBT

- Điểm trung bình ít nhất 02 học phần ngoại ngữ đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi ngoại ngữ cấp trường trở lên.

+ Tin học: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ A tin học trở lên.

- Điểm trung bình 02 học phần tin học đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tin học cấp trường trở lên.

(2)+ Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm; các cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động phong trào cấp Khoa, Liên chi hội trở lên. 

      + Tham gia ít nhất 01 hoạt động Hội nhập do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu

- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

 

IV. HỒ SƠ

Hồ sơ bao gồm:

+ Báo cáo thành tích thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” theo mẫu. Tải về tại đây

+ Bản sao các Bảng điểm, Giấy khen, Chứng nhận, Chứng chỉ để minh chứng (không cần công chứng)

 Lưu ý: để trong túi hồ sơ để tránh thất lạc.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN