BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2015 - 2018

 

Đ/c Trần Thị Thuỷ Tiên
Chủ tịch

 

 Đ/c Huỳnh Phúc Lộc
Phó chủ tịch

Đ/c Trần Lê Hoài Thương
Phó chủ tịch

 Đ/c Lê Nguyễn Hải Đăng
Phó chủ tịch

 

Đ/c Huỳnh Văn Tú
Ủy viên Ban Thư ký

Đ/c Lê Thanh Bình
Ủy viên Ban Thư ký

Đ/c Đặng Công Tuấn
Ủy viên Ban Thư ký

 Đ/c Nguyễn Bảo Tiên
Ủy viên Ban Thư ký

 

Đ/c Hồ Hoàng Phong Nhả
Ủy viên Ban Thư ký