Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên sẽ diễn ra trong 3 tuần thi, kéo dài từ ngày 26/02 đến ngày 15/3/2024. Nay Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai một số thông tin liên quan đến cuộc thi cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Đoàn viên thanh niên, sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

2. Nội dung thi:
- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

3. Thời gian và hình thức thi cá nhân
- Thời gian: Diễn ra trong 03 tuần thi ( từ ngày 26/2 đến ngày 17/3/2024)
+ Tuần 01: 26/2 - 03/3
+ Tuần 02: 04/3 - 10/3
+ Tuần 03: 11/3 - 17/3
- Hình thức thi: Thí sinh tham gia thi bằng cách click (vào đây).

4. Quyền lợi tham gia: Khi Sinh viên tham gia tuần bất kỳ đạt được giấy chứng nhận từ hệ thống. Sau mỗi vòng thi, các bạn vui lòng nộp minh chứng (tại đây).
- Cộng điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
 Được công 01 điểm vào mục V.c. Tham gia hoạt động cấp trường.

Lưu ý:
- Hạn chót gửi minh chứng 20/03/2024.
- Các bạn vui lòng nộp minh chứng Đoàn trường tổng hợp danh sách.
- Đoàn trường sẽ phối hợp với BTC xác minh danh sách tham gia, các trường hợp gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.