Ad Top

Tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2022-2023

Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023 và năm học 2022-2023, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2022-2023, cụ thể như sau: (xem văn bản ban hành tại đây)

I. DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
1. Tiêu chuẩn Đạo đức tốt: Đạt 03 tiêu chuẩn sau
(1.1) Điểm rèn luyện trung bình cộng của năm học đạt từ 80 điểm trở lên.
(1.2) Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.
(1.3) Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
(1.3.1) Tham gia cuộc thi tìm hiểu về các môn khoa học chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh do đơn vị Đoàn - Hội cấp cơ sở và tương đương trở lên tổ chức.(1.3.2) Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam do đơn vị Đoàn - Hội cấp cơ sở và tương đương trở lên tổ chức.
(1.3.3) Tham gia các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc: tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng; thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng; “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”; hội thi hát ca khúc truyền thống; hoạt động hướng về biên giới, hải đảo,…
(1.3.4) Tham gia hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên: tham gia Đội Cờ đỏ, An ninh xung kích; tham gia hoạt động tuyên truyền về pháp luật, kiến thức phòng tránh các tệ nạn xã hội;…

2. Tiêu chuẩn Học tập tốt: Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau
(2.1) Điểm trung bình cộng của học kỳ 1 và học kỳ 2 trong năm học đạt từ 2.8 trở lên.
(2.2) Điểm trung bình cộng của học kỳ 1 và 2 trong năm học đạt từ 2.6 trở lên, trong đó học kỳ 2 phải có kết quả học tập lớn hơn học kỳ 1 và số tín chỉ học ở học kỳ 2 phải bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ học kỳ 1.
* Lưu ý:
- Không bị nợ học phần trong năm học. Trường hợp sinh viên học lại học phần nợ ở các học kỳ trước trong học kỳ 3 của năm học xét trao danh hiệu, nếu đạt điểm D trở lên sẽ được xét không nợ môn.
- Số tín chỉ trong mỗi học kỳ bằng hoặc lớn hơn 15 tín chỉ, riêng đối với học kỳ cuối cùng phải bằng hoặc lớn hơn 08 tín chỉ.
- Không xét điểm học tập Học kỳ 3.
- Ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
+ Tham gia kỳ thi Olympic các môn học do đơn vị Đoàn cấp cơ sở trở lên tổ chức.
+ Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học.
+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
+ Tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo.

3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt: Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau
(3.1) Trong năm học phải học ít nhất 01 học phần Giáo dục thể chất (học phần có rèn luyện thể lực) và đạt điểm B trở lên.
(3.2) Tham gia ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể lực (thể dục, thể thao, dân vũ) do đơn vị Đoàn - Hội cấp cơ sở trở lên tổ chức.
* Đối với những sinh viên khuyết tật: tiêu chuẩn về thể lực bao gồm tập thể dục hàng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt: Đạt 01 trong 03 tiêu chuẩn sau
(4.1) Được khen thưởng trong hoạt động tình nguyện.
(4.2) Tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện.
(4.3) Tham gia ít nhất 02 lần hiến máu tình nguyện.

5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt: Đạt 02 trong 03 tiêu chuẩn sau
(5.1) Ngoại ngữ: Đạt 01 trong 03 tiêu chí sau
(5.1.1) Được khen thưởng cuộc thi ngoại ngữ cấp Trường trở lên.
(5.1.2) Đạt chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy đổi bên dưới:

Đối tượng CEFR IELTS TOEIC TOEFL
Sinh viên năm 1, 2 A2 3.0 400

96 CBT, 31 iBT, 337 ITP

Sinh viên năm 3 trở lên B1 4.5 450 133 CBT, 45 iBT 450 ITP

(5.1.3) Đối với sinh viên khóa 47: Đã hoàn thành hoặc được miễn 03 học phần Ngoại ngữ căn bản trở lên.
(5.1.4) Đối với sinh viên khóa 48: Đã hoàn thành hoặc được miễn 02 học phần Ngoại ngữ căn bản trở lên.
* Lưu ý:
- Các chứng chỉ phải được cấp trong thời gian năm học (từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023).
- Các chứng chỉ được cấp trước thời gian nêu trên, yêu cầu phải đạt thêm 01 trong những tiêu chí sau:
+ Trong năm học phải học ít nhất 01 học phần hoặc khóa học ngoại ngữ.
+ Được xác nhận tham gia cuộc thi ngoại ngữ do đơn vị Đoàn - Hội cấp cơ sở trở lên tổ chức.
- Đối tượng sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ: chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng với môn ngoại ngữ thứ 2.
(5.2) Tin học: Đạt 01 trong 04 tiêu chí sau
(5.2.1) Đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.
(5.2.2) Điểm trung bình của 2 học phần tin học căn bản trong năm học đạt điểm B trở lên hoặc điểm M.
(5.2.3) Được cấp giấy khen hoặc giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tin học do Đoàn cấp cơ sở trở lên tổ chức.
(5.2.4) Trong năm học có học ít nhất 01 học phần (khác học phần Tin học căn bản) hoặc khóa học về tin học, công nghệ thông tin và điểm trung bình học phần đạt từ B hoặc khóa học đạt từ 7.0 điểm (loại khá) trở lên.
* Lưu ý:
- Đối với tiêu chuẩn (5.2.1) không quy định về thời gian.
- Không xét tiêu chuẩn (5.2) đối với sinh viên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học.
- Đối với sinh viên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học: điểm trung cộng học kỳ 1 và 2 năm học đạt từ 3.0 trở lên được xét hoàn thành tiêu chuẩn (5.2).
(5.3) Tham gia các hoạt động, phong trào nâng cao kỹ năng hội nhập: Đạt 02 trong 06 tiêu chí sau
(5.3.1) Được chứng nhận tham gia 01 hoạt động hội nhập do cấp Trường trở lên tổ chức.
(5.3.2) Được chứng nhận tham gia 01 hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế, trao đổi sinh viên do đơn vị Đoàn - Hội cấp cơ sở và tương đương trở lên tổ chức hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn tại nước ngoài.
(5.3.3) Được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên, thanh niên năm học 2022-2023.
(5.3.4) Trực tiếp tổ chức hoặc được chứng nhận tham gia ít nhất 01 lớp tập huấn hoặc khóa học bồi dưỡng kỹ năng do đơn vị Đoàn - Hội cấp cơ sở trở lên tổ chức.
(5.3.5) Đạt điểm B trở lên đối với các học phần về Kỹ năng do trường tổ chức giảng dạy (như Kỹ năng mềm, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp,…)
(5.3.6) Đạt từ giải khuyến khích trở lên các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới do đơn vị Đoàn - Hội cấp cơ sở trở lên tổ chức.

II. DANH HIỆU “TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
1. Đối tượng: Danh hiệu áp dụng đối với Đoàn Cơ sở, Liên chi hội, Chi đoàn, Chi hội và các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường.
2. Tiêu chuẩn
- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Ít nhất 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố trở lên.
- Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường.
- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

III. LƯU Ý CHUNG
- Tất cả các thành tích đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trường được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu, từ tháng 8/2022 đến hết tháng 7/2023.
- Đối với các đơn vị Đoàn cơ sở có tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” thì sinh viên muốn xét cấp trường phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của đơn vị.
- Trường hợp có thêm các tiêu chuẩn ngoài nội dung trên, Thường trực Hội Sinh viên trường sẽ xem xét, ban hành thông báo./.

----------

TIÊU CHUẨN SINH VIÊN 5 TỐT CẤP KHOA: (cập nhật sau)
- Trường Kinh tế:
- Trường Nông nghiệp:
- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn:
- Khoa Phát triển Nông thôn:
- Khoa Khoa học Chính trị:
- Khoa Luật:

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.