Tổ chức Hội thảo “Vai trò của công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên với sự phát triển bền vững của cơ sở giáo dục” năm 2024

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2024, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Vai trò của công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên với sự phát triển bền vững của cơ sở giáo dục”, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2027.
- Tạo diễn đàn nghiên cứu, trao đổi lý luận và thực tiễn, đánh giá những đóng góp của công tác Đoàn – Hội trong quá trình phát triển của các cơ sở giáo dục; Tạo động lực nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ, sinh viên ở các trường.
- Hội thảo phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức cũng như các bước tiến hành; tạo uy tín và sự quan tâm của cấp ủy đảng, lãnh đạo nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn – Hội trong các cơ sở giáo dục.

II. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG - HÌNH THỨC 

1. Thời gian:
- Thời gian nộp tóm tắt: đến 31/7/2024 (đăng ký tham gia tại đây)
- Thời gian nộp bài tham luận: đến hết ngày 10/8/2024 (nộp bài tại đây)
- Thời gian phản biện và thông báo kết quả: trước ngày 30/8/2024
- Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến ngày 30/9/2024 

2. Đối tượng tham gia:
- Cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, thanh niên qua các thời kỳ.
- Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có quan tâm đến chủ đề.

3. Hình thức: viết bài tham luận và buổi trao đổi trực tiếp về chủ đề của Hội thảo. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt.

III. NỘI DUNG

1. Các chủ đề của bài tham luận
- Phân tích vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên trong quá trình phát triển của các cơ sở giáo dục.
- Đánh giá, tổng kết những mô hình/ giải pháp (giáo dục đạo đức lý tưởng/ các chương trình và phong trào của Đoàn – Hội trong chuyển đổi số/ chương trình học chế tín chỉ/ phong trào thanh niên tình nguyên/ phong trào hội nhập quốc tế,…) của tổ chức Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên trong việc góp phần xây dựng và phát triển các cơ sở giáo dục.
- Phân tích vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên trong việc góp phần phát triển năng lực, bản lĩnh chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên thanh niên là sinh viên.
- Tổng kết các bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên trong quá trình phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục.

2. Cấu trúc bài tham luận
- Bài viết có độ dài từ 03 đến 10 trang.
- Bài viết phải bao gồm: (1) Tên bài viết, (2) Thông tin tác giả, (3) Tóm tắt. (4) Nội dung, (5) Tài liệu tham khảo.
(Xem quy định bài viết tại đây)

3. Sản phẩm của hội thảo
- Kỷ yếu hội thảo: Các bài viết đạt yêu cầu sẽ được tuyển chọn đăng trong Kỷ yếu Hội thảo (Xuất bản), có chỉ số ISBN.
- Báo cáo tại Hội thảo: Ban Tổ chức lựa chọn các bài viết đạt yêu cầu mời tham gia báo cáo tại Hội thảo.

4. Lệ phí
- Lệ phí tham dự và đăng bài: Miễn phí
- Các kinh phí liên quan đến cá nhân: do cá nhân tự túc.
- Các kinh phí liên quan đến tổ chức: do Ban Tổ chức thực hiện.

IV. QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHCT

1. Có cơ hội tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và rèn luyện thêm kỹ năng viết bài nghiên cứu khoa học.

2. Cộng điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2024-2025:
- Tham gia gửi bài viết hoàn chỉnh, đúng quy định: được cộng tổng 03 điểm.
+ Cộng 01 điểm: mục V.c Tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động, phong trào, sự kiện chung của nhà trường.
+ Cộng 02 điểm: mục III.b.1 Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cấp Trường.
- Bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo: được cộng tổng 12 diểm.
+ Cộng 01 điểm: mục V.c Tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động, phong trào, sự kiện chung của nhà trường.
+ Cộng 03 điểm: mục III.b.1 Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cấp Trường.
+ Cộng 08 điểm: mục III.c.1 Được khen thưởng cấp trường. (Nhận giấy khen của Đoàn trường Đại học Cần Thơ)

3. Ghi nhận thành tích phong trào "Sinh viên 5 tốt":
- Tham gia gửi bài viết hoàn chỉnh, đúng quy định: xác nhận hoàn thành tiêu chí trong tiêu chuẩn Đạo đức tốt: "Tham gia cuộc thi tìm hiểu về các môn khoa học chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh".
- Bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo: xác nhận hoàn thành 01 tiêu chí trong mục "Tham gia các hoạt động, phong trào nâng cao kỹ năng Hội nhập" của tiêu chuẩn Hội nhập tốt (5.3.1).

Thông báo ghi nhận thành tích (xem tại đây)
Chi tiết kế hoạch (xem tại đây)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.